Oto 10 najważniejszych przepisów, które regulują zakup mieszkań w Polsce:Oto 10 najważniejszych przepisów, które regulują zakup mieszkań w Polsce:

1.Ustawa z dnia 20 mają 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu (tzw. ustawa deweloperska): Reguluje prawa i obowiązki nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu od dewelopera, w tym prawa do informacji, prawo do wycofania się z umowy i prawo do odstąpienia od umowy.

2.Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny: Zawiera ogólne zasady dotyczące umów cywilnoprawnych, w tym umów sprzedaży lokali mieszkalnych.

3.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo budowlane: Określa zasady dotyczące uzyskiwania pozwolenia na budowę, nadzoru budowlanego, odpowiedzialności za prowadzenie budowy, a także wymogi techniczne dotyczące budynków i instalacji.

4.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo ochrony środowiska: Reguluje kwestie związane z ochroną środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym zagospodarowanie terenów i ochronę przyrody.

5. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami: Ustawa ta reguluje zasady zarządzania nieruchomościami, procedury dotyczące wydawania i przekazywania nieruchomości, a także zasady wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych.

6.Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne: Reguluje kwestie związane z dostępem do infrastruktury telekomunikacyjnej w nowo budowanych nieruchomościach.

7. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych z udziałem środków publicznych lub z udziałem spółdzielni mieszkaniowych: Dotyczy inwestycji mieszkaniowych realizowanych z udziałem środków publicznych lub spółdzielni mieszkaniowych i zawiera szczegółowe zasady dotyczące tego typu inwestycji.

8. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali: Reguluje zasady związane z własnością lokali mieszkalnych i użytkowych oraz ustala prawa i obowiązki wspólnoty mieszkaniowej.

9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: Zawiera szczegółowe techniczne wymagania dotyczące budynków i instalacji.

10. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 lipca 2021 r. w sprawie projektowania, wykonawstwa i użytkowania obiektów budowlanych: Reguluje zasady projektowania, budowy i użytkowania obiektów budowlanych, w tym mieszkań.

To tylko kilka z wielu przepisów, które regulują zakup mieszkań w Polsce. Przy zakupie nieruchomości zawsze warto skonsultować się z prawnikiem lub ekspertem ds. nieruchomości, aby upewnić się co do swoich praw i obowiązków oraz zapewnić bezpieczny proces transakcji.